Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

MENU
Znajdź wydarzenie wybierz odbiorcę, miejsce oraz rodzaj wydarzenia, które Cię interesuje
Konkurs na projekt logo Lesznowolskiej Orkiestry Symfonicznej (05/10/2021 - 31/10/2021)


Ogłaszamy konkurs na logo Lesznowolskiej Orkiestry Symfonicznej.

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO
LESZNOWOLSKIEJ ORKIESTRY SYMFONICZNEJ

§1
Organizator

Organizatorem Konkursu na projekt logo Lesznowolskiej Orkiestry Symfonicznej  jest Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli, Stara Iwiczna, ul. Nowa 6, 05-500 Piaseczno.

§2
Udział w Konkursie

1.   Konkurs ma charakter otwarty i mogą do niego przystąpić wszyscy zainteresowani.

2.   Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych oraz spełniająca zasady Konkursu.

3.   Uczestnikiem Konkursu mogą być również osoby niepełnoletnie (od 14 roku życia),
a pod warunkiem udzielenia zgodny na udział w Konkursie przez opiekuna prawnego. W takim przypadku opiekun prawny zobowiązany jest podpisać na formularzu konkursowym wszelkie oświadczenia i zgody w imieniu osoby niepełnoletniej.

4.   Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

§3
Przedmiot konkursu

5.   Przedmiotem Konkursu w jest przedstawienie projektu logo Lesznowolskiej Orkiestry Symfonicznej, opisanej poniżej.

6.   Lesznowolska Orkiestra Symfoniczna została powołana do życia na przełomie stycznia i lutego 2011 roku. Swój pierwszy koncert orkiestra zagrała 18 marca 2011 r.
W Orkiestrze gra kilkanaście osób – są to muzycy amatorzy, którzy poza swoją zawodową pracą znajdują czas na muzykowanie – hobby, w którym przyjemnością jest nie tylko gra na instrumencie ale właśnie wspólna gra i wspólne tworzenie muzyki,
a satysfakcję, radość i efekt przynosi wspólna praca.

7.   Każdy uczestnik Konkursu na projekt logo może złożyć w Konkursie tylko jedną pracę.

8.   Prace powinny być realizowane indywidualnie.

9.   Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy.

10. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie Komisji Konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

§4
Cel Konkursu oraz jego przebieg

1.   Celem Konkursu jest wyłonienie oryginalnego projektu logo, który stanowić będzie podstawę do stworzenia identyfikacji wizualnej Lesznowolskiej Orkiestry Symfonicznej.

2.   Wybrane logo będzie przeznaczone w szczególności do celów identyfikacyjnych, promocyjnych oraz reprezentacyjnych.

3.   Logo będzie wykorzystywane w związku z działalnością Lesznowolskiej Orkiestry Symfonicznej, w szczególności umieszczane będzie na: ulotkach, plakatach,
w Internecie oraz gadżetach promocyjno-reklamowych, na nośnikach elektronicznych, nośnikach reklamy zewnętrznej.

4.   Nad prawidłowością przebiegu Konkursu będzie czuwała komisja, składająca się
z osób wskazanych przez Organizatora (Komisja Konkursowa).

5.   Ogłoszenie o rozpoczęciu Konkursu oraz Regulamin Konkursu zostaną zamieszczone na stronie www: www.gok-lesznowola.pl oraz na profilu Facebook Organizatora Konkursu: https://www.facebook.com/Gminny.Osrodek.Kultury.w.Lesznowoli

6.   Prace konkursowe można nadsyłać w terminie od 5 października 2021 do 31 października 2021

7.   Komisja Konkursowa wybierze najlepszą pracę w terminie do 5 dni od daty zakończenia terminu składania prac.

9.   Ogłoszenie wyniku Konkursu nastąpi w terminie do 10 dni od zakończenia Konkursu na stronie www. i na profilu Facebook Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli oraz przez powiadomienie telefoniczne lub mailowe zwycięzcy Konkursu.

10. Data i miejsce wręczenia nagrody zostaną podane na stronie Organizatora
i przekazane zwycięzcy Konkursu drogą mailową lub telefoniczną z wyprzedzeniem.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, a także w przypadku, gdy liczba zgłoszeń będzie niewystarczająca do przeprowadzenia Konkursu.

§5
Wymagania, jakie musi spełniać praca konkursowa

1.   Logo należy przygotować w dowolnej technice rysunkowej lub malarskiej na kartce
w formacie nie większym niż A3 albo w technice graficznej, którą należy dostarczyć na zewnętrznym nośniku danych w formacie grafiki rastrowej (formaty: TIF, PNG, GIF) lub wektorowej (w formacie CDR) w rozdzielczości minimum 300 dpi oraz obowiązkowo
w formacie PDF. Zarówno wersję papierową, jak i wersje elektroniczne zapisane na zewnętrznym nośniku danych (np. płyta CD, pendrive), należy dostarczyć wraz
z kopertą zawierającą dane osobowe autora w zamkniętym opakowaniu zbiorczym opisanym: „Konkurs na logo LOS”.

2.   Projekt logo musi być dziełem samodzielnym i oryginalnym.

3.   Logo powinno być proste, łatwe do zapamiętania i ponadczasowe, musi spełniać następujące warunki:

a)   być stworzone samodzielnie przez uczestnika Konkursu i nie może być kopią, ani przeróbką cudzego utworu,

b)   nie że być objęte prawami autorskimi osób trzecich,

c)    powinno jednoznacznie kojarzyć się z Orkiestrą Symfoniczną,

d)   nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, dóbr osobistych,

e)   nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów innych niż Organizator,

f)    nie może zawierać elementów rasistowskich, treści obscenicznych, słów wulgarnych lub powszechnie uważanych za obraźliwe.

g)   prace Konkursowe NIE powinny być podpisane imieniem, nazwiskiem uczestnika, ani w żaden inny sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację autora.

Pracę wykonaną na papierze jak również pracę wykonaną w technice graficznej należy dobrze zapakować, aby nie uległy uszkodzeniu w transporcie. Opakowana praca konkursowa powinna być opisana godłem (pseudonimem) wymyślonym przez autora pracy. W oddzielnej kopercie opisanej tym samym godłem (pseudonimem) co praca należy umieścić kartkę z danymi autora:
- imię i nazwisko oraz wiek (w przypadku osoby niepełnoletniej)
- godło (tj. pseudonim autora)
- telefon kontaktowy i adres e-mail
- dokładny adres zamieszkania (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość).

Pracę konkursową oraz kopertę z danymi autora umieszczamy w opakowaniu zbiorczym opisanym „Konkurs na logo LOS”. Na opakowaniu tym umieszczamy także godło autora pracy.

4.   Do każdej pracy przedstawionej w Konkursie dołączony powinien zostać wypełniony przez uczestnika i podpisany Formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik numer 1 do Regulaminu.

5.   W przypadku osób niepełnoletnich Formularz zgłoszeniowy podpisuje opiekun osoby niepełnoletniej, który tym samym wyraża zgodę na udział w Konkursie osoby niepełnoletniej.

§6
Warunki udziału w Konkursie

1.   Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie w sposób i w terminie określonym
w ust. 2 poniżej, pracy konkursowej zgodnej z wymaganiami określonymi w §5 niniejszego Regulaminu.

2.   Prace konkursowe mogą być składane w terminie od dnia 5 października 2021 do dnia 31 października 2021 roku do godz. 16.00, drogą pocztową lub osobiście
w siedzibie Organizatora.

3.   Prace Konkursowe należy dostarczyć w zamkniętej kopercie opisanej: „Konkurs na    logo LOS” osobiście, lub przesłać pocztą na adres Organizatora: Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli, Stara Iwiczna, ul. Nowa 6, 05-500 Piaseczno, w poniedziałki
i czwartki w godz. 8.00 – 19.00, we wtorki, środy i piątki w godz. 8.00 – 16.00.

4.   W przypadku prac nadesłanych pocztą wiążąca jest data wpływu.

5.   Prace złożone po terminie nie będą brały udziału w Konkursie.

6.   Ostateczną decyzję o przyjęciu zgłoszenia do Konkursu podejmuje Organizator.

7.   Praca nagrodzona w Konkursie nie będzie zwrócona uczestnikowi.

8.   Organizator zastrzega sobie prawo do zniszczenia pozostałych prac, w przypadku ich nie odebrania w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia konkursu.

§7
Kryteria oceny prac konkursowych i rozstrzygnięcie Konkursu

1.   Wszystkie prace podlegać będą ocenie przez Komisję Konkursową.

2.   Zwycięskiej pracy przyznana zostanie nagroda główna.

3.   Komisja Konkursowa przyznaje jedną Nagrodę Główną.

4.   Kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, oryginalność i walory artystyczne każdej z prac konkursowych Komisja Konkursowa w sposób arbitralny wybierze zwycięską pracę.

5.   Po dokonaniu oceny spełnienia warunków formalnych uczestnictwa w Konkursie, określonych w §5, prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

a)   walory estetyczne,

b)   czytelność komunikatu,

c)    walory kompozycyjne,

d)   możliwości wykorzystania prac w identyfikacji wizualnej, w tym możliwości techniczne eksploatowania projektu na różnych obszarach.

6.    Wyniki działań Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.

§8
Nagrody

1.   W Konkursie przewidziana jest 1 nagroda główna przyznana przez Komisję Konkursową,

2.   Zwycięzcy przyznana zostanie wybrana nagroda, którą jest aparat do fotografii natychmiastowej.

3.   Wartość nagrody nie będzie przekraczać kwoty 600,00 zł.

4.   Nagroda zostanie wręczona zwycięzcy Konkursu po zawarciu umowy, o której mowa w §9.

5.   W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek nieprawidłowości lub nieuczciwości w czasie trwania Konkursu, Organizator ma prawo wykluczyć danego uczestnika z Konkursu.

6.   Organizator ma prawo wykluczyć z listy nagrodzonych uczestnika, jeśli okaże się, że naruszył on prawa autorskie osób trzecich. Uczestnik zobowiązany jest w takim przypadku do zwrotu nagrody.

7.   Organizator prześle zwycięzcy Konkursu zawiadomienie o wygranej drogą mailową lub telefonicznie, za pomocą SMS. W przypadku braku zgłoszenia się zwycięzcy lub braku odpowiedzi na wiadomość Organizatora w ciągu 7 dni od wysłania wiadomości, prawo do nagrody przepada. Autorzy prac, które nie zostały nagrodzone, nie będą powiadamiani.

8.   W przypadku, gdy zwycięzca odmówi odebrania nagrody głównej, odmówi podpisania umowy określonej w §9, lub w przypadku, gdy nie zgłosi się w terminie określonym
w ust. 7, nagroda przepada.

§9
Wykorzystanie projektu i prawa autorskie

1.   W ciągu 10 dni roboczych od rozstrzygnięcia Konkursu Organizator zawrze z autorem nagrodzonego projektu, a w przypadku osób niepełnoletnich – z opiekunem prawnym, odrębną umowę o przeniesieniu na Organizatora wszelkich majątkowych praw autorskich do opracowanego projektu, w szczególności:

a)   utrwalania i nieograniczonego zwielokrotniania egzemplarzy projektu logo każdą możliwą techniką dostępną w dniu przeniesienia majątkowych praw autorskich (drukarską, fotograficzną, kserograficzną, analogową, cyfrową),

b)   wprowadzania do pamięci komputera (w tym do serwera Organizatora), przesyłania przy pomocy sieci komputerowej, multimedialnej i teleinformatycznej, w tym Internetu,

c)    publicznego udostępniania, wyświetlania, wystawiania w szczególności na ogólnodostępnej wystawie lub ekspozycji, w Internecie, w prasie, na plakatach,
w folderach i ulotkach,

d)   nieograniczonego w czasie zezwolenia na wykonywanie przez Organizatora zależnych praw autorskich, w tym w szczególności w zakresie tworzenia projektu modyfikacji lub adaptacji do potrzeb Organizatora oraz rozpowszechniania tak powstałych opracowań projektu.

2.   Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania roszczeń względem Organizatora z tytułu wykorzystania przez niego pracy konkursowej, z tytułu jej niewykorzystania, albo wykorzystania w ograniczonym zakresie.

3.   Wzór umowy przeniesienia praw autorskich stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 

§10
Postanowienia końcowe

1.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników Konkursu.

2.   Przystępując do Konkursu uczestnik oświadcza, iż przesłane prace stanowią jego wyłączną własność i nie naruszają praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa oraz, że zaproponowane projekty są nowe i oryginalne oraz nigdzie wcześniej niepublikowane. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną
w razie nieposiadania uprawnień do zgłoszenia pracy do Konkursu, bądź naruszenia praw autorskich i/lub dóbr osobistych osób trzecich.

3.   Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania i nadesłania projektów i dokumentów zgłoszeniowych.

4.   Zgłoszenie pracy w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu, tym samym uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) przez Organizatora w celach prowadzenia Konkursu, wyłonienia laureata i przyznania nagrody.

5.   Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie oraz przerwania lub odwołania Konkursu. Informacje o zmianach w Regulaminie oraz
o odwołaniu bądź przerwaniu Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora oraz na profilu Facebook Organizatora.

6.   Ewentualne spory między uczestnikami a Organizatorem będą rozstrzygane w drodze negocjacji, a jeśli na tej drodze nie dojdzie do porozumienia, właściwym do ich rozpoznania będzie sąd rejonowy właściwy dla siedziby Organizatora.

7.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

8.   Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o Konkursie.

9.   Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

 

Regulamin i formularz zgłoszeniowy na projekt logo Lesznowolskiej Orkiestry Symfonicznej (plik do pobrania)